بي ثباتي در ستون فقرات

بي ثباتي در ستون فقرات

 

بي ثباتي در ستون فقرات Spinal instubility ستون فقرات ساختمان بسيار پيچيده اي دارد بطور كلي ستون فقرات بين 33 تا 34 مهره دارد و اين مهرها در بعضي نواحي ثابت و در بعضي موارد حركت دارند.

مهرها توسط مفاصل بهم وصل مي شوند و بين مهره ها ( بجز مهره اول و دوم گردن ) و مهره هاي ساكرال و كوكسكيس يك ساختمان خاص بنام ديسك كمر وجود دارد. در طول ستون فقرات در بين مهره ها كانال ستون فقرات است و در اين كانال نخاع و ريشه هاي عصبي عبور مي كنند. ستون فقرات از نظر حركت بسيار جالب است در حين حال كه در جهات مختلف حركت دارد ولي محافظ سيستم عصبي بوده و بطور طبيعي ايجاد درد و جابجايي در مهره نمي كند كه اين وضعيت طبيعي است ولي اگر در موقع حركت باعث جابجايي شود و يا ايجاد فشار روي نخاع و ريشه هاي عصبي شود ايجاد درد و اختلال عصبي مي كند.

بي ثباتي ( Instability ) در ستون فقرات كمري،گردي،توراسيك مي تواند اتفاق افتد و عامل آن ضربه به ستون فقرات بيماريهاي مادرزادي و بيماري هاي دژنراتيو با انجام MRI – راديولوژي - و سي تي اسكن محل و ميزان بي ثباتي مشخص مي شود. درمان درمان اين بيماري عمل جراحي و ثابت كردن ( Fixation) مهره هاي گرفتار است. اين اقدام با استفاده از سيستم هاي جديد از جنس تيتانيم انجام مي شودكه مجمولا از پيچ هاي مخصوص و ميله هاي تشكيل شده كه مهره ها را به هم وصل مي كند و همراه آن از فيوژن استخواني ( پيوند استخواني ) نيز استفاده مي شود.

www.drtimothysteel.com