دستگاه عصبی محیطی

دستگاه عصبی محیطی

 

دستگاه عصبی محیطی دستگاه اعصاب محیطی از اعصاب مغزی (Cranial nerves)، اعصاب نخاعی (Spinal nerves) و عقده‌های مربوط به آنها تشکیل شده‌است.