سوابق تحصیلی
متخصص جراحی مغز و اعصاب - ستون فقرات و دیسک کمر
دوره تکمیلی در رشته جراحی قاعده جمجمه در مرکز I.N.I در کشور آلمان
دوره تکمیلی در رشته استریوتاکسی در کشور آلمان
   
سوابق اجرائی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1371 تا 1373
استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1374 تا 1378
   
فعالیت ها
فعالیت در زمینه تومورهای مغزی خصوصا تومورهای قاعده جمجمه ، تومورهای CPA و تومورهای هیپوفیز
انجام بیش از 2500 جراحی در تومورهای مغزی
انجام بیش از 3000 جراحی در زمینه ستون فقرات
انجام بیش از 500 جراحی در تومورهای هیپوفیز
   
بیماری ها      
   
لینک ها